Kierunki kształcenia

Rekrutacja 2018/2019

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Prezentacja kierunków kształcenia.

Nabór do szkoły prowadzony jest elektronicznie.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNO - HOTELARSKIE

Zawód/Przedmioty rozszerzone

 

Technik ekonomista - język polski, matematyka

Technik geodeta - język polski, matematyka

Technik hotelarstwa - geografia, język angielski

Technik logistyk - geografia, język angielski

Technik organizacji reklamy - geografia, język angielski

Technik usług fryzjerskich - chemia, język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język angielski

 

Nauka w technikum trwa 4 lata. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego

odbywają się w pracowniach szkolnych, zaś  miesięczne praktyki zawodowe

u pracodawców. Młodzież uczy się języka zawodowego angielskiego lub niemieckiego w danej branży.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2

Zawód/Języki obce

 

Fryzjer - język angielski język angielski we fryzjerstwie

Kucharz - język angielski, język angielski w gastronomii

Sprzedawca - język angielski, język angielski w działalności handlowej

 

Nauka zawodu trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się w pracowniach szkolnych oraz na podstawie umów zawartych między uczniem a pracodawcą w zakładach pracy. Uczniowie posiadają status „młodocianego pracownika”.
W dalszej perspektywie mogą podjąć kształcenie w 2- letniej szkole branżowej II stopnia, zdobywając wykształcenie średnie i dyplom technika.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM


od 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00

  • kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły (w przypadku rekrutacji elektronicznej tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 12:00

  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do dnia 27 czerwca 2018 r.

  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

12 lipca 2018 r. do godz. 12:00

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od dnia 12 lipca 2018 r. godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018 r. godz. 12:00

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

20 lipca 2018 r. do godz. 12:00

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych